STATUT NAŠE UDRUGE

Ovim statutom uređuje se:

 

 • naziv Udruge, sjedište i područje njenog djelovanja;
 • ciljevi i djelatnost Udruge;
 • način zastupanja i predstavljanja Udruge;
 • tijela Udruge, njihove ovlasti, način izbora i imenovanja, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja;
 • oblik i sadržaj pečata i štambilja Udruge;
 • stjecanje i raspolaganje imovinom;
 • način donošenja programa rada, financijskog plana, izvješća o radu i financijskog izvješća;
 • postupak za donošenje statuta, njegovih izmjena i dopuna, te donošenju drugih općih akata Udruge;
 • uvjete i način učlanjenja, prava i obveze članova i prestanak članstva;
 • uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruge;
 • javnost rada;
 • pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruge; – i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

 

CIJELI STATUT UDRUGE